logo

Акт за дарение
Декларация

ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ “ЕКОГЛАСНОСТ”

София , ж.к.”Младост”№3, бл.309, вх.1, ет.4, ап.13; E – mail: prirodoza6titnici@abv.bg
Годишен доклад

за дейността на политическа партия Политически клуб “Екогласност”

за 2017 г.

Седалище: София, ж.к.”Младост”№3, бл.309, вх.1, ет.4, ап.13

БУЛСТАТ: 130515224


Политическа партия Политически клуб ”Екогласност” е коалиционен партньор с партиите в съ Коалиция „БСП лява България.На 16.02.2015 г. в град София е подписано коалиционното споразумение по чл. 25 ал. 2 от Закона за политическите партии. Политическите партии в състава на Коалиция „БСП лява България“, които нямат избран народен представител получават по 1/2 / една втора част/ от получената държавна субсидия , по формулата за определяне размера на субсидията на всяка от партиите в Коалицията.

През изтеклата 2017 година беше спазено изискването на чл. 30 от Закона за политическите партии за финансов огговoрник в лицето на г-жа Мария Крумова, която като председател на Контролния съвет на партията упражнява текущ контрол върху разходването на средствата , спазвайки решенията и указанията на Националния изпълнителен съвет..

Организационната и обществено-политическа дейност е изключително разнообразна. Основните събития и дейности през 2017- та година на политическа партия Политически клуб ”Екогласност” бяха както следва:

На 8 март – пресконференця по повод годишнината на организираното екологично движение в България - 08.03.1988 г.

На 4.04. – пресконференця по повод годишнината от основаването на политическа партия Политически клуб ”Екогласност” - 04.04.1990 г.:

Нашите членове и симпатизанти организираха редица срещи по екологични проблеми в следните населени места:

- Несебър с цел опазване на Черноморскте дюни;

-Банско в подкрепа построяване на втори лифт за скиори;

- Видин в подкрепа искането на населението от района на Златорожието против изграждане на цех за изгаряне на автомобилни гуми.;

- Меричлери в подкрепа спиране добива на варовик от кариера “Великан”;

-Кресна против изграждането на дълъг 15 км. тунел на автомагистрала “Струма”.

Проведена беше среща с ръководството на Федерацията на потребителите в България по потребителски проблеми и недопускане отглеждането на ГМО – суровини на територията на страната.

Бяха проведени 5 заседания на Националния изпълнителен съвет на партията:

- в София, на което бяха одобрени разходите на партията за 2017 г. За одитор на финансова година беше утвърдена г-жа Емилия Лучева.

Бяха проведени заседания и във Видин, Тетевен и Пазарджик.

На заседанието, проведено в Пазарджик, членовете на Националния изпълнителен съвет упълномощиха председателя на партията да сключва коалиционни споразумения на национално ниво, и да определя и упълномощава представители на партията по места за провеждането на Президентски избори 2016 г.

Подготовката и организацията на различните политически и обществени събития бе придружено с пътувания и командировки в цялата страна.

През цялата година се осъществяваше оперативен контрол от членовете на Националния изпълнителен съвет на партията по спазване на законосъобразното използване на партийните клубове и дейността на структурите на партията в цялата страна.

Разходите на политическа партия Политически клуб ”Екогласност”са изцяло в съответствие с нормите и разпоредбите на Закона за политическите партии. Тяхното отразяване е в съответствие със Закона за счетоводството. Приходите и разходите са както следва:

1.Приходите са само от републиканска субсидия и са в размер на 77 809 лв.

2.С решение на Националния изпълнителен съвет и в съответствие с Устава на партията през отчетната година не се отчитат приходи от членски внос.

3.Разходите са в размер на 80 536.62 лв.

4.Наличните средства в брой в касата са в размер на 5 607.38 лв.


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на политическа партия Политически клуб "Екогласност"

към 31.12.2017 г.АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)

Текуща година

Предходна година

Текуща година

Предходна година

а

1

2

а

1

2

А. Записан, но невнесен капитал

0

0

А. Собствен капитал

0

0

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

0

0

I. Записан капитал

0

0

I. Нематериални активи

0

0

II. Премии от емисии

0

0

1. Продукти от развойна дейност

0

0

III. Резерв от последващи оценки

0

0

2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

0

0

IV. Резерви

0

0

1. Законови резерви

0

0

2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции

0

0

3. Резерв съгласно учредителен акт

0

0

3. Търговска репутация

0

0

4. Други резерви

0

0

4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

0

0

Общо за група IV:

0

0

Общо за група I:

0

0

V. Натрупана печалба (загуба)

0

0

II. Дълготрайни материални активи

0

0

от минали години, в т.ч.:

0

0

1. Земи и сгради, в т.ч.:

0

0

неразпределена печалба

67

40

земи

0

0

непокрита загуба

0

0

сгради

0

0

Общо за група V:

67

40

2. Машини, производствено оборудване и апаратура

0

0

VI. Текуща печалба (загуба)

-2

27


0

0

Общо за раздел А:

65

67

3. Съоръжения и други

4

6

Б. Провизии и сходни задължения

0

0

4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

0

0

1. Провизии за пенсии и други подобни задължения

0

0

2. Провизии за данъци, в т.ч.:

0

0

отсрочени данъци

0

0

Общо за група II:

4

6

3. Други провизии и сходни задължения

0

0

III. Дългосрочни финансови активи

0

0

Общо за раздел Б:

0

0

1. Акции и дялове в предприятия от група

0

0

В. Задължения

0

0

2. Предоставени заеми на предприятия от група

0

0

1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:

0

0

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

0

0

до 1 година

0

0

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

0

0

над 1 година

0

0

5. Дългосрочни инвестиции

0

0

2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:

0

0

6. Други заеми

0

0

до 1 година

0

0

7. Изкупени собствени акции

0

0

над 1 година

0

0

номинална стойност …. хил. лв.

Х

Х

3. Получени аванси, в т.ч.:

0

0

Общо за група III:до 1 година

0

0

IV. Отсрочени данъци

0

0

над 1 година

0

0

Общо за раздел Б:

0

0

4. Задължения към доставчици, в т.ч.:

0

0

В. Текущи (краткотрайни) активи

0

0

до 1 година

0

0

I. Материални запаси

0

0

над 1 година

0

0

1. Суровини и материали

0

0

5. Задължения по полици, в т.ч.:

0

0

2. Незавършено производство

0

0

до 1 година

0

0

3. Продукция и стоки, в т.ч.:

0

0

над 1 година

0

0

продукция

0

0

6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:

0

0

стоки

0

0

до 1 година

0

0

4. Предоставени аванси

0

0

над 1 година

0

0

Общо за група I:

0

0

7. Задължения, свързани с

0

0

II. Вземания

0

0

асоциирани и смесени

0

0

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

1

0

предприятия, в т.ч.:

0

0

над 1 година

0

0

до 1 година

0

0

2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:

0

0

над 1 година

0

0

над 1 година

0

0

8. Други задължения, в т.ч.

3

1

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:

0

0

до 1 година

0

0

над 1 година

0

0

над 1 година

0

0

към персонала, в т.ч.:

0

0

4. Други вземания, в т.ч.:

5

2

до 1 година

0

0

над 1 година

0

0

над 1 година

0

0

Общо за група II:

6

2

осигурителни задължения, в т.ч.:

0

0

III. Инвестиции

0

0

до 1 година

0

0

1. Акции и дялове в предприятия от група

0

0

над 1 година

0

0

2. Изкупени собствени акции

0

0

данъчни задължения, в т.ч.:

3

1

номинална стойност ...... хил. лв.

Х

Х


0

0

3. Други инвестициидо 1 година

3

1

Общо за група III:

0

0

над 1 година

0

0

IV. Парични средства, в т.ч:

0

0

Общо за раздел В, в т.ч.:

0

0

в брой

6

10

до 1 година

0

0

в безсрочни сметки (депозити)

52

50

над 1 година

0

0

Общо за група IV:

58

60

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:

0

0

Общо за раздел В:

0

0

финансирания

0

0

Г. Разходи за бъдещи периоди

0

0

приходи за бъдещи периоди

0

0

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

68

68

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

68

68
27,03,2018

Приложение № 1 към СС 1СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на политическа партия Политически клуб "Екогласност"
към 31.12.2017г.


АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.)
Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година
а 1 2 а 1 2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи

А. Собствен капитал

I. Дълготрайни материални активи

І. Резерви

1. Съоръжения и други 4 6 1. Други резерви 66 39
Общо за група I: 4 6 Общо за група I: 66 39
Общо за раздел А: 4 6 ІI. Текуща печалба (загуба) (2) 27
Б. Текущи (краткотрайни) активи

Общо за раздел А: 64 66
1. Други вземания, в т.ч.: 5 2 Б. Задължения

до 1 година 5 2 1. Други задължения, в т.ч. 3 2
IІ. Парични средства, в т.ч:

до 1 година, в т.ч. 3 2
— в брой 6 10 — данъчни задължения, в т.ч.: 3 2
— в безсрочни сметки (депозити) 52 50 до 1 година 3 2
Общо за група IІ: 58 60


Общо за раздел Б: 63 62 Общо за раздел Б: 3 2
СУМА НА АКТИВА (А+Б) 67 68 СУМА НА ПАСИВА (А+Б) 67 6830.3.2018г.

Лист 2: OPR
Приложение № 2 към СС 9


ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на политическа партия Политически клуб "Екогласност"
към 31.12.2017г.


Наименование на разходите Сума в хил. лв. Наименование на приходите Сума в хил. лв.
текуща година предходна година текуща година предходна година
а 1 2 а 1 2
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

А. Разходи за регламентирана дейност

А. Приходи от регламентирана дейност

1. Дарения 1 0 1. Други приходи - Държавна субсидия 78 83
2. Други разходи 76 52


Всичко А: 77 52 Всичко А: 78 83
Б. Административни разходи 3 4


Общо I: 80 56 Общо I: 78 83
ІІ. ОБЩО РАЗХОДИ 80 56 ІІ. ОБЩО ПРИХОДИ 78 83
ІІI. РЕЗУЛТАТ 0 27 ІІI. РЕЗУЛТАТ 2 0
Всичко (ІІ+ІІI) 80 83 Всичко (ІІ+ІІI) 80 83


30.03.2018г. Съставил: Ръководител:
/М. Крумова/ /Е. Георгиев/Регистриран одитор, отговорен за одита: ……………………………………………….

Емилия Лучева, ДЕС, гр.СофияДата на одиторски доклад:

Лист 3: OPP


Приложение № 4 към СС 9ОТЧЕТ
за паричния поток
на политическа партия Политически клуб "Екогласност"
към 31.12.2017г.Наименование на потоците текуща година предходна година
а 1 2
I. Наличност на парични средства в началото на периода 60 37
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

А. Постъпления от нестопанска дейност

1. Други постъпления 78 83
Всичко постъпления от нестопанска дейност 78 83
Б. Плащания за нестопанска дейност

1. Плащания за услуги 68 59
2. Други плащания 12 1
Всичко плащания за нестопанската дейност 80 60
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност (2) 23
ІІІ. Наличност на парични средства в края на периода 58 60
ІV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (2) 2330.03.2018г. Съставил: Ръководител:
/М. Крумова/ /Е. Георгиев/

Регистриран одитор, отговорен за одита: ……………………………………………………….

Емилия Лучева, ДЕС, гр.СофияДата на одиторски доклад:


Лист 4: OSK

Приложение № 4 към СС 1


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на политическа партия Политически клуб "Екогласност"
към 31.12.2017г.
(хил. лв.)
Показатели Записан капитал Премии от емисии Резерв от последващи оценки РЕЗЕРВИ Текуща печалба/загуба Общо собствен капитал
Законови Резерв, свързан с изкупени собствени акции Резерв съгласно учредителен акт Други резерви
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Салдо в началото на отчетния период - - - - - - 39 27 66
Финансов резултат за текущия период - - - - - - - (2) (2)
Други изменения в собствения капитал - - - - - - 27 (27) 0
Салдо към края на отчетния период - - - - - - 66 (2) 64
Собствен капитал към края на отчетния период 0 0 0 0 0 0 66 (2) 64


30.03.2018г. Съставил: Ръководител:
/М. Крумова/ /Е. Георгиев/


Регистриран одитор, отговорен за одита: ……………………………………………….
Емилия Лучева, ДЕС, гр.София


Дата на одиторски доклад:
Главна книга на ПК Екогласност
Главна книга на ПК Екогласност
Акт за дарение

Декларация по чл.29, ал.2,т.7

 

Политическа партия Политически клуб „Екогласност“ е вписана в Регистъра за политическите партии под № 42,том. 1, стр. № 166, по ф.д. № 2471/1990 г. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ с наименование „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“, със седалище гр.София,ж.к. „Младост 3“,бл.309,вх.1,ет.4,ап.13 и Устав партията,Нов Устав съгласно решение на проведена Конференция на 19.06.1991 г., Нов Устав по силата на решения на Трета национална конференция, проведена на 23.04.1995 г. в гр. Банкя и промени в Устава приети на Четвърта национална конференция, проведена на 20.09.1997 г. в гр.Хасково и променен Устав на партията на Шеста национална конференция проведена на 11.02.2006 г.                    

Национален политически съвет от 25 члена в състав:
Емил Ценов Георгиев;Първолета Иванова Иванова;Димитър Петров Йовков; Юлия Димитрова Стоянова;Петър Иванов Петров;Николай Демирев Мравов;Цвятко Николаев Цветков;Кирил Петков Бизеров;Венелин Неофитов Павлов;Иво Иванов Лулчев;Румен Христов Николов;Николай Петров Павлов; Светозар Благоев Тричков;Ергин Джемал Зарали; Красимир Василчев Стоянов;Кънчо Симеонов Симеонов;Ради Проданов Проданов;Васил Драганов Китанов;Ивка Невелинова Цветкова-Ценова;Илиян Петров Койчев;Стоил Петров Стоилов; Графка Николаева Еленкова;Елена Стоянова Йовкова;Иван Романов Цветков и Калин Любенов Пантов.

Национален изпълнителен съвет от 15 члена в състав:
Емил Ценов Георгиев – председател;
Димитър Петров Йовков – зам.председател;
Първолета Иванова Иванова – зам.председател;

Николай Демирев Мравов – секретар;

Членове:
Юлия Димитрова Стоянова;Петър Иванов Петров;Цвятко Николаев Цветков;Кирил Петков Бизеров;Венелин Неофитов Павлов;Иво Иванов Лулчев;Румен Христов Николов;Николай Петров Павлов; Светозар Благоев Тричков;Ергин Джемал Зарали и Красимир Василчев Стоянов

 Национална контролна комисия от 5 члена в състав:
Мария Кирчева Крумова – председател

 членове : Тодорка Михайлова Пейкова;Анушка Киркор Хуманян;Ивка Невелинова Цветкова-Ценова и Анита Христова Зангоци-Тодева

Партията се представлява от председателя Емил Ценов Георгиев.

Телефони за връзка:

0888-448 148 ; 0876-266 566 ; 0876-266 750

 

 


УСТАВ

на политическа партия Политически клуб Екогласност

          ПКЕкогласност е политическа организация, която продължава гражданските, хуманните и демократични идеи, изразявани последователно от Обществения комитет за екологична защита на Русе от март 1988 г.; Движение Екогласност от февруари 1989 г. и Независимо сдружение Екогласност от април 1989г. и е регистрирана като партия от април 1990 г. по Закона за политическите партии.
        Учредителите на тази организация и съмишлениците на идеите им, които пряко подпомогнаха развитието на демократичните процеси у нас, привличайки честните хора, възнамеряват с политически средства, на базата на принципите на плурализма, не насилието и толерантността да участват в полагане основите на демократична Република България и да спомогнат за нейното развитие.

Глава I .Общи положения.

     Чл.1. ПКЕкогласносте организация, регистрирана като политическа партия, обединяваща граждани, приели нейните програмни документи чрез законни средства, участващи във формите на държавно управление, съдействайки за определянето и формирането на политическата воля на народа.
     Чл.2. ПК Екогласност е юридическо лице със седалище гр. София 1000 , кв.Младост № 3 , бл. 309 , вх. 1, ет. 4, ап. 13 .

 Глава ІІ. Цели и задачи

     Чл.3. В съответствие с Конституцията и Законите на Република България, ПКЕкогласност издига кандидати за народни представители, кметове и съветници в органите на местно самоуправление, участва в изпълнителните органи на държавното управление и изразява по подходящ начин отношението си към проблемите на страната.
     Чл.4.(1).Непосредствена задача на ПКЕкогласност е също и съдействието за формирането на институциите на гражданското общество, инициативите на социалните групи, за демократизиране съзнанието на индивида.
     (2).Важен дял в програмата на клуба е осъществяването на стопанска реформа, насочена към поощряване на икономическата предприемчивост и повишаване материалното благосъстояние.
     (3).Приоритетно за ПКЕкогласност е участието в държавни и местни органи на управление, както и организации, чиято дейност е свързана с опазването на околната среда и повишаване качеството на живота на гражданите.

Глава ІІІ. Устройство

     Чл.5.(1).ПКЕкогласност изгражда свои структури на общински принцип в съответствие с административното деление.Всяка структура се състои не по-малко от 5 члена.
     (2).Учредяването на организации в страната става по начин и ред, установен от Националния изпълнителен съвет (НИС). НИС се произнася по легитимността на общинските организации (Общински политически клубове).
    (3).Общинските политически клубове (ОПК) с голям брой членове могат да създават свои секции, като района на действие се определя от ръководството на общинската организация (ОПК).
     Чл.6.(1).Всички членове на ОПК образуват общо събрание (ОС), което само решава организационните си въпроси и регионалните си политически проблеми.
     (2).Между събранията тези въпроси се решават от ръководствата (Общински изпълнителни съвети) на ОПК, което е в състав от 3 до 11 члена, избрани от ОС за четиригодишен срок, както и от Общинска контролна комисия (ОКК).

     (3).Общото събрание на ОПК избира председател измежду членовете на бюрото, както и разпределя други длъжности между ръководството и членовете.

                                                                        -2-
     (4).В работата на Общинския изпълнителен съвет (ОИС) могат да участват с право на глас избраните за кметове и съветници членове на ПКЕкогласност от общината. Кворумът на ОИС не зависи от присъствието на кметовете и съветниците.
     Чл.7.(1).Националният изпълнителен съвет (НИС) е ОИС могат да създават помощни органи за организационно, административно, методично и експертно действие, както и организационни структури за обществена работа.
     (2).Решенията по ал.1 подлежат на задължително утвърждаване от Националния политически съвет (НПС) на ПК Екогласност.

Глава ІV. Конференция

     Чл.8.Конференцията е висш орган на ПКЕкогласност.
     Чл.9.Конференцията се свиква от НИС най-малко един път на 4 години. Тя може да бъде свикана и от 1/3 от регистрираните клубове с изпращане на протоколни решения до НИС.
     Чл.10.Конференцията се състои от делегати, избрани от ОПК, плюс членовете на НПС и депутатите. Начинът на делегиране на квоти се определя от НИС за всяка конференция. В конференцията всеки има един глас и трябва да гласува лично.
     Чл.11.(1).Конференцията се счита за редовна, ако присъстват повече от половината делегати.
     (2).Ако не се яви нужния брой,конференцията се отлага с един час и се счита за редовна, колкото и делегати да се явят, като се предлага същия дневен ред.
     (3).Конференцията, провеждана по реда на предходната алинея не може да решава въпроси за ликвидирането на организацията, промени в устава, и избори на ръководни органи.
     Чл.12.Конференцията взима решения с обикновено мнозинство, но за изменение на устава, за прекратяване на организацията и за сливането и с друга са необходими гласове на 2/3 от присъстващите.
     Чл.13.Конференцията:
     1.Избира Национален изпълнителен съвет (НИС) и Национален политически съвет (НПС) на ПКЕкогласност за четири годишен период.
     2.Приема отчет за работата на НИС.
     3.Избира Национална контролна комисия (НКК) и приема отчетите и.
     4.Приема програми,обръщения и декларации.
     5.Изменя Устава, взима решения за прекратяване на организацията или сливането и с друга.
     6.Решава всички други въпроси, неуредени в този Устав.

Глава V. Национален изпълнител съвет

     Чл.14.(1).Националният изпълнителен съвет се избира в състав от 9 до 17 души за срок от четири години.
     (2).В заседанията на НИС могат да участват с право на глас избраните народни представители от ПКЕкогласност. Кворумът на НИС не зависи от присъствието на депутатите.
     Чл.14.(1).НИС се свиква от председателя или от 1/3 от лицата по чл.14,(1) и (2).
     (2).Заседанията на НИС са редовни, ако присъстват повече от половината от избраните му членове.Той взима решения с явно гласуване и обикновено мнозинство.
     Чл.16.Националният изпълнителен съвет:
     1.Подготвя и свиква конференцията на ПК Екогласност.
     2.Създава помощни органи и определя или назначава лица за работа в тях.
     3.Полага грижи за стопанисване имуществото и съхраняване средствата на организацията.
     4.Избира зам.председател(и) и Секретар измежду членовете си и им възлага конкретни отговорности.
     5.Приема решения, декларации и обръщения. 
     6.Издава препоръчителни инструкции до регионалните клубове за организационни,

                                                                           -3-

финансови и други дейности.
     7.Приема наредби и правилници.

Глава VІ. Национален политически съвет

     Чл.16.А.(1)Конференцията избира за срок от четири години Национален политически съвет (НПС) в състав от 21 до 41 човека.Членовете на Националния изпълнителен съвет (НИС) са по право и членове на НПС.
     (2) НПС има следните правомощия:
     1.Обсъжда и решава най-важните политически въпроси на ПКЕкогласност.Свиква конференцията.Избира Председател.
     2.Взема решение за сключване на политически съюзи и изборни коалиции.
     3.Приема програми, обръщения и декларации.

    (3)НПС се свиква от НИС или от 1/3 от членовете му.Заседанията му са редовни при присъствието на повече от половината от членовете му.Решенията се взимат с мнозинство на присъстващите.

Глава VІІ. Председател

     Чл.17.Председателя:
     1.Представлява организацията пред други юридически и физически лица.
     2.Свиква НИС.
     Чл.18. Зам.председателите и Секретарят:
     1.Заместват Председателя по решение на НИС.
     2.Разпределят помежду си функции и задължения и представляват организацията, ако за това има решение на НИС.
     3.Отговарят за архива и документацията на организацията.
     Чл.19.Никой не може да бъде избиран за Председател повече от три поредни мандата.

Глава VІІІ. Членство

     Чл.20.Член на ПКЕкогласност може да стане всеки български гражданин, който не членува в друга партия, писмено заяви желанието си и декларира, че познава и приема Устава и ще работи за осъществяването на политическите цели на организацията.
     Чл.21.(1).Членовете се утвърждават от ОИС.
     (2).Задължително е членуването в ОПК.
     Чл.22.Всеки член може да напусне организацията по своя воля.
     Чл.23.(1)НИС или ОИС на общинските клубове могат да изключват даден член от организацията в случаите на:
     1.Грубо нарушаване на Устава.
     2.Злоупотреба с имуществото на организацията.
     3.Доказано от съда умишлено престъпление.
    (2)За изключване на член от ПК Екогласност се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.
    (3)Преди да вземе решение за изключване на член, който извършва това, то призовава на разговор и го изслушва.
     Чл.24.Всеки член има следните права:
     1.Да избира и да бъде избиран в ръководни органи.
     2.Да получава информация и да се ползва от имущество и услуги по определен ред.
     3.Да отправя молби, предложения и др. до Ръководството и да получава отговор.
     Чл.25.Всеки член има следните задължения:
     1.Да спазва Устава.
     2.Да работи за изпълнение на целите и задачите на организацията, формулирани в програмните документи, решенията на Конференцията и Националните ръководни органи на ПКЕкогласност.
     3.Да плаща определен членски внос.

                                                                -4-
     4.Да участва редовно в организационния и политически живот на клуба.
     5.Да полага грижи за имуществото на клуба.

Глава ІХ. Национална контролна комисия

     Чл.26. Националната контролна комисия (НКК) от 3 до 7 души се избира от Конференцията за срок от четири години.Тя избира помежду си Председател, Зам.председател и Секретар.
     Чл.27.НКК:
     1.Проверява финансовото състояние на ПКЕкогласност. 
     2.Следи за редовното водене на отчетността и протоколите на НИС и помощните органи.
     3.Изготвя доклад на Конференцията.
     4.Произнася се по молби и жалби, свързани с правомощията на членовете относно спазването на Устава.

Глава Х. Имущества и финансиране

     Чл.28.Имуществото и средствата се образуват от:
     1.Членски внос.
     2.Дарения.
     3.Субсидии и други, разрешени от закона форми.
     Чл.29.Имуществото се стопанисва от ръководните органи на ПК Екогласност, съобразно законите на страната.

Глава ХІ. Прекратяване

     Чл.30. ПК Екогласност няма краен срок на съществуване.
     Чл.31. Съществуването на организацията може да се прекрати само с решение на Конференцията или в предвидените от Закона случаи.

Глава ХІІ. Символика

     Чл.32.Цветовете на ПК Екогласност са зелено и жълто.
     Чл.33.Традиционната емблема на ПК Екогласност е стилизирано борово клонче, вписано в географските контури на България.
     Чл.34.ПК Екогласностима кръгъл печат с надпис: Политически клуб Екогласност, НИС с вътре – традиционната емблема Екогласност.
    Чл.35.Празник на ПК Екогласност е 8-ми март – създаването на Обществения комитет за екологична защита на Русе, а химн-песента Де е България (Питат ли ме де й зората).

     Настоящият Устав е приет на ІІ-та Национална конференция и съдържа измененията и допълненията, приети на ІІІ-та, ІV-та и VІ-та Национални конференции на ПК Екогласност.

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2015 Г.
 

 

 

 

 

 

 

 

През 2015 г. политическа партия политически клуб „Екогласност“ е работила със следните рекламни агенции:
1.“Топ новини“ЕООД
2.“Интер Медия“ООД
3.“Дарик Радио“АД
4.“Еском Медия“ООД
5.“Прайм Броудкастинг Пойнт“ЕООДПартията притежава МПС лек автомобил марка „Мерцедес“ клас 200С дизел с година на производство 2002 г. МПС е закупено в края на м.юли 2016 г. на стойност 5500 лв. и регистрирана в КАТ на 04.08.2016 г.

 

 

 

 

 


Актуални новини

Държавата нехае за екологичните престъпления на швейцарска фирма
Емил Георгиев - Новата наредба за парното
Емил Георгиев - обръщение към избирателите в Р България
Политика и спорт с Емил Георгиев 02.05.2019
Политика и спорт с Емил Георгиев 03.04.2019
Политика и спорт с Емил Георгиев 21.03.2019
Честит 8-ми Март